Söka medel för jiddischaktiviteter

Språkrevitalisering

Institutet för språk och folkminnen (Isof)

Institutet för språk och folkminnen (Isof) delar varje år ut bidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt och insatser som ska stödja de nationella minoritetsspråken.

Projektpengar fördelas till:

  • projekt som syftar till att stärka den språkliga kompetensen (förmågan att läsa, skriva, tala och förstå språket)
  • insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språköverföring mellan generationer.
Isof erbjuder revitaliseringsmedel för projekt som stärker de nationella minoritetsspråken.

Isof främjar särskilt projekt som:

  • har fokus på barn och ungdomar
  • fokuserar på långsiktighet, hållbarhet och kontinuitet.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala, och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige. Sista ansökningsdag är den 23 januari 2023.

Nu kan du söka bidrag för projekt till stöd för revitalisering av jiddisch! Sista ansökningsdag är den 23 januari 2023.

Läs mer och ansök på Isof:s hemsida: https://www.isof.se/pa-gang/nyheter/nyheter-nationella-minoritetssprak/2022-12-01-sok-bidrag-till-de-nationella-minoritetsspraken

Film- och distributionsstöd

Svenska Filminstitutet

Filminstitutet fördelar stöd för att främja tillgången till film på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, jiddisch, romani chib och samiska. Stöd kan sökas för filmpedagogiska projekt och för spridning, visning och versionering av film. Projekten ska syfta till att främja tillgången på kort eller lång sikt. Exempel på insatser som kan komma att erhålla stöd är språkstärkande filmpedagogiska projekt, visning och samtal kring film på minoritetsspråken, filmkurser och andra utbildningsinsatser, talanginsatser, filmfestivaler, textning och dubbning av film.

Deadline för ansökan: 31 mars och 15 oktober. Handläggningstid 6-8 veckor.

Läs mer om stöden och ansök här: https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/barn–unga/nationella-minoriteter/