Utbildning

Paideia Folkhögskola

Paideia folkhögskola är Sveriges första folkhögskola med judisk profil. Genom de judiska profilkurserna verkar Paideia folkhögskola för att stärka judisk folkbildning i Sverige. Med ett pluralistiskt förhållningssätt till den judiska idétraditionen syftar verksamheten till att inspirera och skapa en starkare grund för att vidareutveckla judiskt liv och kultur i Sverige. Paideia folkhögskola ger flera kurser varje termin i jiddisch, både språk- och konversationskurser. Kurser om jiddischteater, litteratur och politik erbjuds också. Kurserna ges i samverkan med Jiddischsällskapet i Stockholm. Våren 2023 erbjuder vi följande kurser: https://jiddisch.se/jiddischkurser/

Paideia folkhögskolas kurser finner du här

Lärarutbildning i jiddisch vid Lunds universitet

Hösten 2022 startar en lärarfortbildning i jiddisch som kräver goda kunskaper i språket. Kursen passar både dig som vill bli lärare i jiddisch och dig som redan undervisar. 

Saknar du kunskaper i jiddisch? Sök till nybörjarkursen redan till hösten!


Samtliga kurser är distanskurser och undervisningsspråk är engelska. Läs mer på Lunds universitets hemsida: https://www.sol.lu.se/jiddisch/lararfortbildning/

Språkcentrum för jiddisch

Isof har fått i uppdrag av regeringen att inrätta ett språkcentrum för det nationella minoritetsspråket jiddisch. Språkcentrum ska ge språkbärare i hela landet möjligheten att behålla, ta tillbaka och utveckla jiddisch – så att språket kan leva vidare i Sverige. Språkcentrum i jiddisch är placerat i Stockholm. Två språkfrämjare arbetar sedan hösten 2022 på centrumet.

Språkcentrum för jiddisch inrättades på Institutet för språk och folkminnen (ISOF) hösten 2022.

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med Språkcentrum för jiddisch, kontakta språkfrämjarna Mikaela Rohdin och Noemi Lichtenstein. Du kan också läsa mer på deras hemsida: https://www.isof.se/vart-uppdrag/isofs-regeringsuppdrag/sprakcentrum-for-nationella-minoritetssprak/sprakcentrum-jiddisch

Facebook: https://www.facebook.com/jiddisch.isof?locale=sv_SE

Instagram: https://www.instagram.com/sprakcentrum_jiddisch/

E-mail: [email protected] och [email protected]

Uppdrag om natio­nel­la minori­teters bibli­o­tek (KB)

KB ska genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Den omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Regeringsuppdraget innebär en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek, för respektive språkgrupp och för landets kommuner. Resursbiblioteken ska stödja de kommunala biblioteken i arbetet med de nationella minoritetsspråken. Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt beaktas.

Läs hela uppdraget om nationella minoriteters bibliotek på regeringens webbplats

Blädd­ra – e-böcker på natio­nel­la mino­ri­tets­språk

Bläddra är en app för mobil och surfplatta med e-böcker på meänkieli, romani chib och samiska. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska och jiddisch.

Bläddra är helt kostnadsfri för användaren och innehåller litteratur för vuxna, ungdomar och barn. E-böckerna går att nå överallt i landet och är tillgängliga offline. Det krävs inget konto eller inloggning för att ta del av litteraturen.

Bläddra är Kungliga Bibliotekets app för e-böcker på nationella minoritetsspråk.

I appen finns just nu böcker på följande språk:

  • Meänkieli
  • Romani chib
    Arli, kale, kelderash, lovari och svensk romani
  • Samiska
    Lulesamiska, nordsamiska, pitesamiska, sydsamiska och umesamiska

Hör gärna av er direkt till KB och fråga när Bläddra tillgängliggörs för jiddisch. E-post: [email protected]

Resursbibliotek för jiddisch

Vet du att det numer finns ett nationellt resursbibliotek för jiddisch? Det är Kungliga Biblioteket (KB) som har gett Judiska församlingen i Stockholm i uppdrag att bygga upp ett nationellt resursbibliotek för jiddisch. En jiddischkonsulent med inriktning på bibliotek arbetar sedan hösten 2022 med att utveckla en verksamhet som ska kunna serva allmänhet och bibliotek med rådgivning och böcker om och på jiddisch.

Om har frågor eller vill komma i kontakt med biblioteket, kontakta Jacob Hahr Lewita (Jiddischkonsulent, Judiska Församlingen i Stockholm).

E-mail: [email protected]

Du har rätt till modersmål för jiddisch- även om ni inte talar jiddisch hemma!

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som själva anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i nationella minoritetsspråk.

Det räcker med att en elev önskar undervisning för att skolan ska bli skyldig att ordna undervisning. Skyldigheten gäller under förutsättning att det finns en lämplig lärare. I grundskoleutbildning och i gymnasieskolan gäller detta oberoende av om språket talas hemma. Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan måste dock ha goda kunskaper i språket för att ha rätt att läsa ett nationellt minoritetsspråk.

En elev som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl. Se filmen om nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola nedan på jiddisch:

Läs mer på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/for-dig-som-…/elev-eller-foralder/smanavigation-elevers-rattigheter/ratten-att-utveckla-sitt-nationella-minoritetssprak

Information om ändrade kursplaner gällande nationella minoritetsspråk finner du här: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/amnessidor-for-andrade-kursplaner-2022/sprak/modersmal-nationella-minoritetssprak

Om ni har svårt att få hjälp av er skola, kontakta oss i Jiddischsällskapet så hjälper vi er! Flera av våra medlemmar är hemspråkslärare i Stockholmsregionen.

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet har i uppdrag att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken.

Om du är intresserad av att söka bidrag kan du läsa mer här: https://jiddisch.se/soka-medel-for-jiddischaktiviteter/

Inom ramen för sitt uppdrag har Filminstitutet tagit fram en serie kortfilmer med möten och historier på Sveriges fem nationella minoritetsspråk. För jiddisch producerades kortfilmen Der shmues i regi av Kamelia Pebdani.

Filmen går att se på URPlay via denna länk: https://urplay.se/program/217880-glod-der-shmues

Språktåget- små barns språkutveckling

Regionbiblioteken har tillsammans med logopeder och barnhälsovårdsutvecklarna tagit fram ett material om små barns språkutveckling. Syftet med Språktåget är att underlätta för bibliotek, logopedi och barnhälsovård att inspirera föräldrar till att prata, ramsa, sjunga och läsa med sina barn. Genom att göra det från att barnen är små hjälper föräldrar och andra vuxna i barnets närhet, barnet att utveckla sitt eller sina språk.

Mer information finns här: https://regionbiblioteket.se/spraktaget/

En folder om Språktåget finns på jiddisch. Du finner den här.